KENNIS PUBLICATIE

Staat van de zero-emissiebussen 2023

3 mei 2024

Met de Staat van de zero-emissiebussen 2023 laat CROW-KpVV zien hoever de ov-sector in Nederland is gevorderd met de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus (BAZEB).

Voor het BAZEB-akkoord tekenden in 2016 het IPO, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van IenW. Kern van het akkoord zijn drie doelen:

  • vanaf 2025 zijn alle nieuwe bussen 100% zero-emissie aan de uitlaat 
  • in 2030 is 100% van de busvloot vervangen door zero-emissiebussen
  • uiterlijk in 2025 is de regionaal opgewekte energie voor het busvervoer hernieuwbaar. 

Hoofdstuk 1 van de Staat van de zero-emissiebussen geeft een beeld van de transitie naar zero-emissiebusvervoer. Hoofdstuk 2 gaat over de afwegingen die ov-autoriteiten kunnen maken ten aanzien van de aanleg en het beheer van stallingen. En in hoofdstuk 3 komen de kosten en financiering van het zero-emissiebussysteem aan de orde.

Categorieën

Batterij-elektrische bussen | Onderweg met zero-emissie | Waterstofbussen

Trefwoorden

Staat van de zero-emissiebussen, zero-emissiebus