Bestuursakkoord

Met het ondertekenen van het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer hebben de Nederlandse ov-concessieverleners afgesproken dat vanaf 2025 alle nieuwe ov-bussen zero emissie zijn. En vanaf 2030 álle bussen.

In 2016 hebben het IPO, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag en het ministerie van IenW samen het nationaal Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus (BAZEB) ondertekend. Kern van het akkoord zijn drie doelstellingen:

1)                 Instroom nieuwe bussen 100% zero emissie aan de uitlaat vanaf 2025
2)                 100% van de vloot vervangen door zero-emissiebussen in 2030
3)                 Uiterlijk 2025 100% gebruik van hernieuwbare regionaal opgewekte energie

Bij deze doelstellingen is ook afgesproken dat de transitie naar zero-emissiebusvervoer niet ten koste mag gaan van de reiziger en daarmee de dienstverlening in het regionale busvervoer.

 

2020 Tussenevaluatie

Het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus kent een looptijd tot 2025. Het jaar 2020 ligt dus grofweg op de helft van de looptijd van het bestuursakkoord en vormt daarmee een geschikt moment om vast te stellen hoe het staat met de realisatie van de afspraken. Het IPO heeft daarom als coördinator van de uitvoering van het bestuursakkoord het initiatief genomen voor een tussenevaluatie van het akkoord door de huidige stand van zaken af te zetten tegen de in het bestuursakkoord geformuleerde afspraken en doelstellingen.

 

Hoe werken we met elkaar aan zero emissie?

De ondertekenaars van het bestuursakkoord (Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal Overleg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vervoerregio Amsterdam) zijn niet meer de enige partijen die werken aan de uitvoering van het bestuursakkoord. Naast de ondertekenaars werken inmiddels ook DOVA, CROW-KpVV en ELaadNL mee aan het bereiken van de doelstellingen.

De partijen komen bij elkaar in een Ambtelijke Regiegroep ZE. Deze regiegroep wordt voorbereid door een Programmagroep ZE. Voor het uitvoeren van de activiteiten uit het Jaarplan is de Programmagroep verdeeld in twee werkgroepen.

Download het bestuursakkoord

De meest recente versie van het bestuursakkoord is hier te vinden.

En lees in de Roadmap naar 2030 hoe het staat met de voortgang van de zero-emissiedoelen uit het bestuursakkoord.